Propisi MS

Ukupno 1 - 30 od 91
Ministarstvo
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/17
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 48/10, PDF icon 56/06, PDF icon 8/17
Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17, PDF icon 46/17
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 10/17, PDF icon 19/17
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 5/13
Zakon o privrednim drustvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/99, PDF icon 84/08
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, PDF icon 22/02, PDF icon 10/05, PDF icon 26/08
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 16/17
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10, PDF icon 16/10, PDF icon 66/13
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla uposlenika u javnim institucijama, javnim ustanovama, fondovima i preduzećima čiji je osnivač i suosnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/17, PDF icon 45/17
Uredba o subvencioniranju troškova prijevoza u javnom gradskom prijevozu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06, PDF icon 8/17
Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/18
Uredba o visini naknade za korišćenje zemljišta uz javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/11
Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o cijenama parking karte 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17, PDF icon 13/17, PDF icon 42/17
Odluka o zonama javnih parkirališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Odluka o korištenju sredstava od naknade za tehnički pregled vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/17
Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/14
Odluka o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/12