Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata

Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata učestvuje u izradi i planiranju Budžeta Ministarstva, odgovoran je za kontrolu namjenskog trošenja budžetskih sredstava, u saradnji sa sektorima priprema tromjesečne i mjesečne finansijske planove za izvršenje budžeta, priprema kvartalnu preraspodjelu sredstva u skladu sa potrebama Ministarstva, planira i prati dinamiku prihodovanja i trošenja namjenskih i vlastitih prihoda Ministarstva, učestvuje u provođenju procedura zaduživanja i kreditnim obavezama za projekte koje realizuje Ministarstvo, priprema završni račun koordinira i priprema tromjesečne finansijske izvještaje sa obrazloženjem koji se odnose na programske rezultate izvršavanja budžeta i godišnji obračun finansijskog plana za prethodnu godinu, učestvuje u izradi strateških dokumenta iz oblasti društvenog razvoja iz oblasti saobraćaja (strategije, sektorske strategije, akcioni planovi), prati provođenje i implementaciju strateških i akcionih planova za oblast saobraćaja, u saradnji sa sektorima učestvuje u pripremi programa javnih investicija, te prati i izvještava o realizaciji istog, učestvuje u koordinaciji aktivnosti vezano za realizaciju projekata kapitalnih investicija iz nadležnosti Ministarstva, u saradnji sa drugim sektorima priprema programe i projekte sufinansiranja, zajedničkih ulaganja i privatno-javnih partnertsva iz oblasti saobraćaja, sarađuje sa međunarodnim finansijskim institucijama i ostalim donatorima u cilju efikasne realizacije projekata, učestvuje u pripremi i koordinaciji projekata za apliciranje prema EU i drugim fondovima, analizira projekte sa raznih aspekata (ekonomski, finansijski, ekološki i dr.).