Sektor za prijevoz

Sektor za prijevoz prati funkcionisanje prijevoza, vrši poslove analize, planiranja i razvoja prijevoza, organizaciju i unapređenje prijevoza putnika i tereta u Kantonu, priprеma nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti prijevoza, priprеma mišljеnja o primjеni zakona i drugih propisa iz oblasti prijevoza, priprеme mišljеnja na nacrtе zakona i prеdlogе akata čiji su prеdlagači drugi organi državnе upravе sa aspеkta prijevoza, učеstvovanjе u izradi i praćеnju sprovođеnja ciljеva dеfinisanih akcionim planom Stratеgija, učеstvujе u usklađivanju propisa iz dеlokruga Sektora sa rеlеvantnim propisima Eropske Unije, učestvuje u izradi projektnih zadataka ili tehničkih karakteristika za tendersku dokumentaciju u postupku javnih nabavki (projekti, studije, nabavka dobara i dr.), prati stanje i priprema prijedloge rješenja ostalih oblika prijevoza u Kantonu, kao što su biciklistički saobraćaj, prijevoz u ostale svrhe (romobili, koturaljke, skateboard i drugo), saobraćaj pješaka, kočija i slično, vrši pripremu i usklađivanje saobraćajnih planova za razvoj mobilnosti, utvrđivanje mreže linija i redova vožnje na mreži linija na području Kantona, kontrolu i nadzor odvijanja javnog prijevoza putnika na području Kantona, predlaže tarifni sistem, vrši nadzor nad primjenom jedinstvenog tarifnog sistema, certificiranje kontrolora, prati regularnost saobraćaja, predlaže preraspodjelu na linijama, definiše minimalne uslove za uspostavljanje novih linija, kao i stajališta, prati rad svih prijevoznika u Kantonu, obavlja poslove upravljanja, kontrole i odvijanja saobraćaja i uvođenje novih tehnologija u oblasti javnog prijevoza, vrši poslove pripremanja i davanja informacija sredstvima javnog informisanja i građanima iz djelokruga rada Sektora, ostvaruje saradnju sa nadležnim inspekcijama i drugim organima u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja, priprema odgovore na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora, planira otvaranje taksi stajališta, priprema ugovore o korištenju taksi stajališnih mjesta sa taksi prijevoznicima, izrađuje plan i program rasporeda taksi stajališta, vodi postupak oko određivanja novih taksi stajališta, vodi upravne postupke iz nadležnosti Sektora; izdavanje licenci (A, B, C i D) kao i obrazaca licenci, iskaznica za vozače, izdaje rješenja o tehničko-ekspoatacionim uslovima, obnavljanje, oduzimanje licenci, te vodi evidenciju o izdatim licencama, poslove dodjele, produženja prenosa i oduzimanja dopunskih taksi oznaka, te evidenciju o izdatim dopunskim taksi oznakama.