Podjela nadležnosti saobraćajnica napodručju KS

Odgovor: 
Odlukom o utvrđivanju lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 17/05) definisane su lokalne ceste koje su u nadležnosti Ministarstva saobraćaja - Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, dok su Odlukom o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za Općine na području Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 17/05) definisane lokalne ceste koje su nadležnosti pojedinih općina. Preuzimanje navedenih odluka sa spiskom ulica može se izvršiti na web stranici Direkcije za puteve http://dp.ks.gov.ba . Radi pojašnjenja, imena ulica koje su u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo odnose se samo na glavne pravce, dok su sporedni pravci tih ulica koje nose isti naziv u nadležnosti općina.
Pitanje: 
Kako je izvršena podjela nadležnosti saobraćajnica na području Kantona Sarajevo?