Privremeno uputstvo o načinu utvrđivanja i definisanja elemenata tarifnog sistema u Kantonu Sarajevo

Na osnovu čl. 41. i 42.Pravilnika o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanja linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo Ministarstvo saobraćaja donosi:

PRIVREMENO UPUTSTVO
o načinu utvrđivanja i definisanja elemenata tarifnog sistema u KS

I ELEMENTI TARIFNOG SISTEMA
1. Linije Kantona Sarajevo
2. Zone prevoza
3. Vrsta i tipovi karata
4. Način prodaje karata
5. Korištenje voznih karata
6. Korisnici karata
7. Forme tarifa
8. Subvencioniranje karata
9. Cijene kola kilometra za prevoznike koji nemaju ili ne posjeduju potpunu prodaju i naplatu karata
10. Metodologija određivanja učešća prijevoznika u realizaciji prijevoza
11. Cijene voznih karata

1 Linije Kantona Sarajevo
a) Osnovne
b) Primarne
c) Sekundarne

a) Osnovne prevozne linije na području Kantona Sarajevo predstavlja skup linija
koje održava tramvajski i trolejbuski saobraćaj.
b) Primarne linije prevoza na području Kantona Sarajevo su linije koje se održavaju
autobusima i minibusevima
c) Sekundarne linije prevoza su ostale vrste linija koje nisu definisane kao osnovne linije prevoza i primarne linije prevoza (turističke linije, žičara, kosi lift i sl.)

b) Primarne linije prevoza koje obavljaju autobusi, na području Kantona Sarajevo su:
- Linije koje obavlja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo
- Linije koje obavlja Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo
• Linija: Sutjeska –Vogošća- Ilijaš – Lješevo
• Linija: Sutjeska - Vogošća
• Linija: Ilidža – Hadžići - Tarčin – Vukovići
• Linija: Ilidža – Hadžići – Drozgometva
• Linija: Ilidža - Sokolović Kolonija
• Linija: Ilidža - Hrasnica
• Linija: Ilidža – Kobiljača
• Linija: Sutjeska - Kamenica
• Linija: Dobrinja - Nedžarići

Primarne linije prevoza koje obavljaju minibusi
Primarne linije prevoza koje obavljaju minibisi su linije kojim se saobraćaj pretežno zbog putnih uslova obavlja sa minibusevima.

2. Zone prevoza
Prevoz putnika na području Kantona Sarajevo odvija se u nekoliko tarifnih zona i može se obavljati u okviru zone i prelaskom iz jedne zone u drugu. Zonski prevoz predstavlja osnovu za određivanje cijene karata prevoza.
Prevoz u okviru Kantona Sarajevo dijeli se u četiri zone:
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
U prelaznom periodu primjenjivat će zonski sistem koji je već uspostavljen i definisan u KJKP GRAS.

3. Vrste i tipovi karata
Vozne karte na području Kantona Sarajevo dijele prema vrstama i tipovima na:
a) Vrste karata:
• jedinične karte;
• dnevne karte;
• desetodnevne karte;
• mjesečne karte;
• tromjesečne karte;
• šestomjesečne karte;
• godišnje karte.
b) Tipovi karata:
• radničke karte;
• đačke karte za osnovnu školu;
• đačke karte za srednju školu;
• studentske karte;
• penzionerske karte;
• ostale subvencionirane karte i druge karte.
U skladu sa tarifnim zonama sve vrste karata imaju utvrđene cijene prevoza.

4. Način prodaje karata:
Prodaja karata za sve vrste i tipove karata vršit će se u skladu sa definisanim linijama
prevoza.
• Prodaja karata za Osnovne prevozne linije vršit će se na prodajnim mjestima KJKP
GRAS d.o.o. Sarajevo.
• Prodaja karata za Primarne linije prevoza - autobus (prevoz obavlja KJKP GRAS
d.o.o. Sarajevo ) vršit će se na prodajnim mjestima KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo.
• Prodaja karata za Primarne linije prevoza - autobus (prevoz obavlja Centrotrans-
Eurolines d.d. Sarajevo) vršit će se na prodajnim mjestima Centrotrans-Eurolines d.d.
Sarajevo.
• Prodaja karata na Primarnim linijama - minibus vršit će se na prodajnim mjestima
KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo.
• Prodaja karata za korisnike koji koriste više od dvije vrste prevoza vršit će se na prodajnim mjestima prevoznika čija se primarna linija prva koristi.
• Prodaja karata za sekundarne linije vršit će se na prodajnim mjestima KJKP GRAS
d.o.o. Sarajevo

5. Korištenje voznih karata
Vozne karte će se koristiti u skladu sa zonama kojima pripadaju u svim prevoznim
sredstvima na području Kantona Sarajevo a u skladu sa vrstom linije za koju su izdane.
Uslovi korištenja voznih karata na osnovnim primarnim pravcima:
1. Korištenje voznih karata na Primarnim linijama prevoza koje se obavljaju
autobusima moguće je samo ukoliko su iste kupljene na prodajnim mjestima prevoznika koji obavlja prevoz (KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo i Centrotrans-Eurolinesa d.d. Sarajevo
- penzionerske, đačke, studentske, radničke i dr.).
2. Vozne karte kupljene za Primarne linije prevoza - autobus mogu se koristiti za sve
ostale vrste prevoza a u skladu sa pripadajućom zonom.
3. Sve godišnje, polugodišnje karte i tromjesečne karte koje su izdate prije donošenja ovoga uputstva važe na svim linijama u skladu sa prethodnim pravilima do njihovog isticanja. Broj korisnika navedenih
karata na ovim pravcima bit će posebno evidentiran.
4. Karte i kuponi prodati za primarne pravce moraju biti vidno različiti od
karata koje su definisane za ostale linije prevoza.
5. Sve subvencionirane karte također moraju biti kupljene u skladu sa linijama
prevoza kojem pripadaju.
6. Dnevne karte prodate od strane oba prevoznika će biti posebno tretirane u
raspodjeli, a putnici sa ovim kartama imaju pravo korištenja svih prevoza u skladu sa
zonom za koju su izdate.

6. Korisnici karata
Korisnici karata su sva ona lica koja su definisana dosadašnjim aktima Kantona Sarajevo, KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo i Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo.

7. Forme tarifa
Forme tarifa koje su utvrđene do donošenja ovoga uputstva od strane Kantona Sarajevo i KJKP GRAS važit će i dalje do donošenja novih formi.

8. Subvencioniranje karata
Prava koja obezbjeđuju subvencioniranje voznih karata, a na osnovu odluka i akata
Kantona Sarajevo te Ugovora koji su potpisani od strane prevoznika i dalje će se koristiti i primjenjivati prema ustaljenoj praksi i utvrđenim pravima a u skladu sa brojem prodatih karata.
Sve subvencionirane kategorije su u obavezi da kupovinu karata vrše u skladu sa
odredbama ovoga uputstva tj. u skladu sa linijama na kojima koriste primarni prevoz.

9. Cijene kola kilometra za prevoznike koji nemaju ili ne posjeduju potpunu prodaju i naplatu karata
Prevoznik koji nema ili ne posjeduje potpunu prodaju karata, a nadležni organ Kantona
Sarajevo mu naloži održavanje određenog linijskog prevoza, ima pravo na obezbjeđenje
cijene po obavljenom kola kilometru isključivo za linije gradskog karaktera.
Prevoznik ima pravo da podnese zahtjev Kantonu Sarajevo za namirenje cijene kola
kilometra uz dokaz o neostvarivanju cijene kola kilometra.
Pravo na namirenje navedene cijene nema prevoznik čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

10. Metodologija određivanja učešća prevoznika u realizaciji prevoza:
Metodologija za određivanja učešća prevoznika u relizaciji prevoza se određuje na bazi
slijedećih načela:
• Osnovne linije prevoza u Kantonu Sarajevo
• Međusobno učešće Primarnih linija prevoza- autobus i ostalih linija prevoza
• Raspodjela prihoda Primarnih linija prevoza- autobus i ostalih linija prevoza
• Način transferisanja prihoda
1) Osnovne linije prevoza u Kantonu Sarajevo predstavljaju ekološki čiste linije.
Navedeni prijevoz obavlja KJKP GRAS. Korisnici svih ostalih prijevoza sa kartama koje
nisu jediničnog karaktera imaju pravo korištenja ekološki čistih linija Kantona Sarajevo.
2) Cijeneći broj putnika, dužinu trase i putnik kilometre koji se obavljaju Primarnim
linijama prevoza –autobus i na svim ostalim linijama izvest će se učešće ostalih linija
prevoza u Primarnim linijama prevoza- autobus.
3) Raspodjela prihoda koji su ostvareni za sve vrste karata osim jediničnih karata na
Primarnim linijama prevoza- autobus vršit će se u skladu sa definisanim učešćem iz
prethodnog stava.
Raspodjelu prihoda će posebnim aktom utvrđivati Ministarstvo saobraćaja Kantona
Sarajevo.
4) Prevoznici će međusobne transfere novca vršiti u skladu sa dogovorom ili aktom koji
donose Kanton Sarajevo ili Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

11. Cijena voznih karata
Cijene voznih karata koje će se primjenjivati u Kantonu Sarajevo utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo.

12. Rok važenja privremenog uputstva
Privremeno Uputstvo važi do konačnog utvrđivanja jedinstvenog tarifnog sistema na području Kantona Sarajevo.

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo

Jusuf Bubica