INFORMACIJA

Molimo vlasnika/posjednika, punomoćnika vlasnika/posjednika i sve osobe koje imaju informacije o navedenoj parceli (k.č.676/2, k.o. Hotonj u površini od 160m2 u posjedu Damjanović (Jovo) Milka rođ. Dunđerović, kojoj odgovara k.č.777/31 upisana u zk. uložak broj 3197 k.o. Koševo u površini od 160m2 u vlasništvu Spasojević (Ilija) Sretena) da se u roku od 15 dana od dana objave ove informacije javite u
 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, ulica Kaptol 3, Sarajevo, kontakt telefon 033 254-915 ili
 Općinu Vogošća, Jošanička 80, Vogošća, kontakt telefon 033 586-439 ili
 Direkciju za puteve Kantona Sarajevo, Hamida Dizdara 1, Sarajevo, kontakt telefon 033 560-429