Sektor za sigurnost, tehničku regulaciju saobraćaja i saobraćaj u mirovanju

Sektor za sigurnost, tehničku regulaciju saobraćaja i saobraćaj u mirovanju kontinuirano prati stanje iz oblasti sigurnosti saobraćaja, predlaže, priprema, sprovođenje i kontrolu sistema usvojenih mjera u cilju poboljšanja nivoa sigurnosti saobraćaja na mreži cesta i ulica na području Kantona, mapiranje opasnih dionica na mreži cesta i ulica u Kantonu, preduzima aktivnosti na podsticanju, podršci i koordinaciji rada svih subjekata u sistemu sigurnosti saobraćaja, a posebno organa uprave u Kantonu, javnih preduzeća, organa jedinica lokalne samouprave, stručnih i naučno istraživačkih organizacija i institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata, vrši promociju sigurnosti saobraćaja, preduzima aktivnosti vezano za razvoj i unapređenje teoretskih i praktičnih znanja i ponašanja povezanih sa sigurnošću saobraćaja, priprema nacrta strateških dokumenata, ocjena i praćenje provođenja usvojenih strateških dokumenata, korekcija predložene strategije, programa i akcionog plana za sprovođenje strategije, priprema nacrta podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču sigurnosti saobraćaja, finansiranje aktivnosti vezanih za sigurnost saobraćaja, donošenje upravnih akata iz oblasti organizacije i regulacije saobraćaja, korišćenje i uvezivanje baza podataka od značaja za sigurnost saobraćaja u Kantonu, daje podršku naučno istraživačkim institucijama u oblasti sigurnosti saobraćaja, planiranje, provođenje, kontrola i ocjenjivanje medijskih aktivnosti – kampanja o sigurnosti saobraćaja, učešće i organizacija domaćih i međunarodnih konferencija i skupova u okviru djelokruga rada Sektora, praćenje realizacije uplate od strane stanica tehničkih pregleda, aktivno učestvovanje u edukaciji svih učesnika u saobraćaju, kontrola namjenskih prihoda.