Organizacija ministarstva

Na osnovu člana 52. stav 1. tačka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05), člana 37. stav 1. Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/04, 3/06 i 19/12), Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 69/05 i 29/06) i Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 36/06 i 8/12) ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, d o n o s i

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO

 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovim pravilnikom utvrđuju se: unutrašnja organizacija Ministarstva saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo), vrste organizacionih jedinica i njihov djelokrug; sistematizacija radnih mjesta po organizacionim jedinicama, opis poslova svakog državnog službenika i namještenika i ovlaštenja i odgovornosti državnih službenika i namještenika u obavljanju poslova; rukovođenje Ministarstvom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova; stručni kolegij i radna tijela; saradnja u vršenju poslova i zadataka; programiranje i planiranje rada; radni odnosi i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika i javnost rada.

Član 2. (Principi)

Unutrašnja organizacija i način rada Ministarstva zasniva se na slijedećim principima: zakonito, stručno, efikasno, racionalno vršenje poslova i zadataka; puna zaposlenost i odgovornost svih službenika i namještenika u izvršavanju poslova i zadataka; korištenje i izgrađivanje metoda timskog rada i drugih oblika radnog povezivanja i saradnje u izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga Ministarstva, blagovremeno ostvarivanje prava i obaveza građana i pravnih lica u Ministarstvu.

Član 3. (Djelokrug Ministarstva)

Ministarstvo vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Kanton) u oblasti saobraćaja.

DIO DRUGI – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I DJELOKRUG ORGANIZACIONIH JEDINICA

POGLAVLJE I - Unutrašnja organizacija Ministarstva

Član 4. (Unutrašnja organizacija Ministarstva)

(1) Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica:

a) Sektor za upravljanje saobraćajem

b) Sektor za saobraćaj u mirovanju

(2) U sastavu Ministarstva je Direkcija za puteve.

POGLAVLJE II – DJELOKRUG ORGANIZACIONIH JEDINICA

Član 5.

( Sektor za upravljanje saobraćajem)

Sektor za upravljanje saobraćajem prati funkcionisanje javnog prijevoza, vrši poslove analize, planiranja i razvoja javnog prijevoza, organizaciju i unapređenje javnog prijevoza putnika u Kantonu, utvrđivanje mreže linija i redova vožnje na mreži linija na području Kantona, kontrolu i nadzor odvijanja javnog prijevoza putnika na području Kantona, nadzor nad primjenom jedinstvenog tarifnog sistema, certificiranje kontrolora, prati regularnost saobraćaja, predlaže preraspodjelu na linijama, definiše minimalne uslove za uspostavljanje novih linija, kao i stajališta, prati rad svih prijevoznika u Kantonu, obavlja poslove upravljanja, kontrole i odvijanja saobraćaja i uvođenje novih tehnologija u oblasti javnog prijevoza, predlaže projekte, studije, mjere i akcije iz oblasti bezbijednosti saobraćaja, vrši poslove pripremanja i davanja informacija sredstvima javnog informisanja i građanima iz djelokruga rada Sektora, ostvaruje saradnju sa nadležnim inspekcijama i drugim organima u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja, priprema odgovore na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora, vodi upravne postupke iz nadležnosti sektora; izdavanje licenci (A, B, C i D) kao i obrazaca licenci, iskaznica za vozače, izdaje rješenja o tehničko-ekspoatacionim uslovima, obnavljanje, oduzimanje licenci, te vodi evidenciju o izdatim licencama, poslove dodjele, produženja i oduzimanja dopunskih taksi oznaka, te evidenciju o izdatim taksi oznakama, vrši poslove izmjene režima saobraćaja.

Član 6.

( Sektor za saobraćaj u mirovanju)

Sektor za saobraćaj u mirovanju: analizira stanje mirujućeg saobraćaja, predlaže i provodi postupak otvaranja novih parking mjesta, kao i izgradnju javnih garaža, analizira ekspoataciju parkirališta, davanje saglasnosti za rezervaciju parking mjesta na opštim parkiralištima, vrši kontrolu postojećih parkomata, planira otvaranje taksi stajališta, priprema ugovore o korištenju taksi stajališnih mjesta sa taksi prijevoznicima, izrađuje plan i program rasporeda taksi stajališta, vodi postupak oko određivanja novih taksi stajališta, predlaže i vodi aktivnosti oko projektovanja i izgradnje kružnih tokova, vrši poslove pripremanja i predlaganja zakonskih, podzakonskih i drugih akata iz oblasti saobraćajne infrastrukture, vrši nadzor nad primjenom kantonalnih propisa iz ove oblasti, pomaže općinama i drugim organima u primjeni istih, prati druge propise koji se primjenjuju u oblasti saobraćajne infrastrukture, te daje mišljenja i sugestije u pripremi tih propisa, vodi upravni postupak iz ove oblasti, učestvuje u izradi planskih dokumenata davanjem saglasnosti i mišljenja sa aspekta saobraćaja, daje saglasnost i mišljenja sa aspekta saobraćaja na projekte u postupku dobijanja rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za građenje građevina kao i na projekte za legalizaciju građevina, prati funkcionisanje postojeće infrastrukture: rada semafora, prohodnost raskrsnica, predlaže nova rješenja, vrši nadzor i kontrolu rada semafora vrši analizu postojećeg stanja u oblasti semaforizacije predlaže propise i vrši nadzor nad primjenom kantonalnih propisa iz oblasti saobraćaja u mirovanju, predlaže unapređenje stanja saobraćaja u mirovanju pješačkog i biciklističkog saobraćaja, daje saaglasnost na projekte signalizacije, vrši poslove oko uvođenja i održavanja svjetlosne prometne signalizacije u Kantonu, vrši poslove obračuna naknade štete nastale usljed oštećenja vertikalne signalizacije, priprema odgovore na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti Sektora.

 

POGLAVLJE III – Poslovi koji se obavljaju izvan organizacionih jedinica

Član 7.

(Poslovi izvan organizacionih jedinica)

Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi sekretara Ministarstva, poslovi stručnog savjetnika za ekonomsko-finansijske poslove, poslovi stručnog savjetnika za drugostepeno upravno rješavanje, stručnog saradnika za pravne poslove i javne nabavke, stručnog saradnika za realizaciju projekata i međunarodne programe, višeg referenta - tehničkog sekretara, višeg referenta za informatiku, višeg referenta za ekonomske poslove, višeg referenta za administrativno-tehničke poslove, KV - vozača.