Zbog manifestaciji „Run Fest“ sutra privremena obustava saobraćaja u 18 sarajevskih ulica

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo odobrilo je Udruženju građana „Maraton“ privremenu izmjenu režima saobraćaja sutra, nedjelja, 19. septembra ove godine, u 18 sarajevskih ulica, i to: Ferhadija, Maršala Tita, Zmaja od Bosne, Halida Kajtaza, Hiseta, Hamze Hume, Terezija, Vrbanja, Vilsonovo šetalište, Topal Osman paše, Zvornička, Grbavička, Zagrebačka, Obala Kulina bana, Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva radi održavanja manifestacije „Run Fest“.

Privremena izmjena režima saobraćaja sastojat će se od:

a) dana 19.09.2021. godine  u vremenu od 08,00 do 12,00 sati etapna obustava saobraćaja, osim vidljivo označenih i/ili najavljenih  vozila organizatora kao i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH u ulicama: Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva.

b) dana 19.09.2021. godine u terminu od 08,45 do 12,00 sati etapna obustava saobraćaja, osim vidljivo označenih i/ili najavljenih  vozila organizatora, i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH u sljedećim ulicama:  Ferhadija, Maršala Tita, Zmaja od Bosne, Halida Kajtaza, Hiseta, Hamze Hume, Terezija, Vrbanja, Vilsonovo šetalište, Topal Osman paše, Zvornička, Grbavička, Zagrebačka, Obala Kulina bana, Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva uz obavezu usmjeravanja saobraćaja alternativnim pravcima.

Regulaciju toka saobraćaja u toku održavanja događaja neophodno je uspostaviti s pripadnicima MUP-a KS, a nakon prolaska učesnika događaja ili odmah nakon prolaska učesnika kada se može uspostaviti etapno puštanje saobraćaja, a najkasnije nakon utvrđenog vremenskog termina pripadnici MUP-a će uspostaviti redovni režima saobraćaja.

Obustava saobraćaja se sastoji u obustavi saobraćaja na saobraćajnicama na kojima se odvija utrka, a nakon prolaska posljednjeg učesnika manifestacije na definisanoj ruti kretanja etapno uspostavlja redovan režim odvijanja saobraćaja.

Prilikom obustave saobraćaja potrebno je omogućiti svim korisnicima saobraćajne infrastrukture alternativne pravce i prelazak preko operativne površine saobraćajnice na kojoj je saobraćaj privremeno obustavljen, u skladu sa sigurnosnom procjenom pripadnika MUP-a, a u saradnji sa redarima organizatora tako da se vozila propuštaju u momentu kada na saobraćajnici ne bude prisutnih trkača.

Alternativni pravci odvijanja saobraćaja definisani su za svaku saobraćajnicu koja se spaja sa zonom koja je obustavljena za saobraćaj, i to:

a) Vozila koja dolaze iz ulice Safet-bega Bašagića i Sagrdžije, ukoliko žele da se kreću ka sjeveru koristit će ulice Kračule- Brodac-Novi Most-Veliki Alifakovac, ukoliko žele da se kreću ka istoku koristit će ulice Kračule-Brodac-Novi Most-Obala Pariške komune, dok će se kretanja ka jugu odvijati ulicama Kračule-Brodac-Novi Most-Obala Pariške komune-Bistrik-Put Mladih Muslimana. Kretanje ka zapadu se odvija po postojećem režimu saobraćaja. Vozila će se propuštati u periodu kada na stazi ne bude trkača, istu liniju kretanja koristit će vozila iz ulice Bravadžiluk.

b) Vozila iz ulica Besarnina čikma, Bjelina čikma, Ekmića čikma, Todora Švrakića i Hadžidamjanova propuštat će se etapno, ovisno o broju trkača na stazi u datom trenutku te se preusmjeravaju u ulicu Logavina, Ćemerlina pa dalje alternativnim pravcima.

c) Vozila iz ulice Jaroslava Černija propuštat će se etapno, ovisno o broju trkača na stazi u datom trenutku i preusmjeravati se u ulicu Edhema Mulabdića u koju se mijenja režim saobraćaja koji podrazumijeva promjenu pravca kretanja vozila, te dalje alternativnim pravcima definisanim za ulicu Edhema Mulabdića.

d) Vozila iz ulice Kotorova propuštat će se etapno, ovisno o broju trkača na stazi u datom trenutku i preusmjeravati se u ulicu Pehlivanuša, te koristiti alternativni pravac Josipa Štadlera za sjever, a Petrakijina za jug.

e) Saobraćaj u ulici Logavina odvijat će se po postojećem režimu saobraćaja.

f) Vozila iz ulice Edhema Mulabdića ukoliko žele da se kreću ka sjeveru i jugu koristit će ulice Josipa Štadlera-Ćemerlina-Sagrdžije-Kračule-Brodac-Novi Most- Bistrik-Put Mladih Muslimana, ukoliko žele da se kreću ka istoku koristit će istu rutu Josipa Štadlera-Ćemerlina-Sagrdžije-Kračule-Brodac-Novi Most-Bistrik. Kretanje vozila ka zapadu odvijat će se po postojećem režimu saobraćaja.

g) Saobraćaj u ulici Pehlivanuša će se obustaviti od raskrsnice sa ulicom Dženetića čikma i Josipa Štadlera za vozila koja se kreću prema ulici Mula Mustafe Bašeskije, te će koristiti alternativne pravce za sjever ulicama Josipa Štadlera-Ćemerlina-Hrgića-Sagrdžije i dalje prema željenom pravcu kretanja. Dok će vozila koja se kreću ka jugu koristiti Petrakijina-Mehmed-paše Sokolovića-Mejtaš-Čekaluša-Hadži-Idrizova-Sutjeska-Alipašina-Kranjčevićeva i dalje prema željenom smjeru kretanja.

h) Vozila iz ulice Koševo koristit će alternativni pravac za sjever Džidžikovac-Tina Ujevića-Buka i dalje se priključuje na alternativni pravac opisan za ulicu Kaptol. Vozila koja žele da se kreću ka jugu koristit će alternativni pravac Danijela Ozme-Alipašina-Kranjčevićeva i dalje u željenom smjeru kretanja.

i) Saobraćaj u ulici Niže banje bit će obustavljen, te će se koristiti alternativni pravci Dženetića čikma-Josip Štadlera-Ćemerlina-Sagrdžije-Kračule-Brodac-Novi Most, kao i dalje u pravcu ovisno o želji kretanja.

j) Saobraćaj u ulici Kaptol će se preusmjeriti na alternativni pravac određen za ulicu Niže banje.

k) Vozila iz ulice Dalmatinska koristit će gore spomenuti alternativni pravac Niže banje, te svoje kretanje nastaviti ovisno željenom pravcu.

l) Vozila iz ulica Kalmija Baruha se usmjeravaju prema ulici Kotromanića-Đoke Mazalića-Vladimira Valtera Perića, te dalje prema alternativnom pravcu Dolina.

m) Vozila iz ulice Hamze Hume preusmjeriti u ulicu Vladimira Valtera Perića.

n) Saobraćaj u ulicama Pruščakova i Trampina odvijat će se po postojećem režimu saobraćaja.

o) Saobraćaj u ulicama Kulovića, Šenoina, Radićeva, Musala, La Benevolencije, Mis Irbina i Branilaca Sarajeva odvijat će se etapno, odnosno usmjeravat će se u ulicu Reisa Džemaludina Čauševića (izmjenom režima saobraćaja u odobrenom terminu dozvoljava se kretanje ulicom Reisa Džemaludina Čauševića i Musala) gdje će se akumulirana vozila propuštati etapno ovisno o broju trkača na stazi.

p) Alternativni pravac za sjever koristit će Alipašina-Kemal begova-Koševo-Džidžikovac-Tina Ujevića-Buka-Dženetića čikma te nastaviti alternativnim pravcem Niže banje. Alternativni pravac za jug i istok Kranjčevićeva-Put života-Krupska, te dalje ovisno o želji kretanja.

q) Vozila iz ulica Vrazova, Đoke Mazalića, Turhanija, Hamida Dizdara saobraćat će se ulicom Vladimira Valtera Perića, zbog obustave saobraćaja u nabrojanim ulicama. Saobraćaj će se preusmjeriti na alternativni pravac koji počinje na kraju ulice Vladimira Valtera Perića nastavljajući u ulicu Dolina do ulice Kranjčevićeva, gdje će vozila moći da se kreću ka istoku i sjeveru putem alternativnih pravaca koji su već gore definisani. Na pomenutom alternativnom pravcu akumulirana vozila će predstavnici organizatora propuštati etapno u ovisnosti o broju učesnika na stazi u datom trenutku.

r) Vozila iz ulice Kralja Tvrtka, Magribija, Augusta Brauna koriste alternativni pravac za sjever putem Kranjčevićeva-Alipašina, ukoliko žele na jug i istok koriste alternativni pravac Fra Anđela Zvizdovića prema Kranjčevićevoj.

s) Ulica Fra Anđela Zvizdovića se zatvara do križanja sa ulicom Augusta Brauna.

t) Vozila koja koriste parking prostor Hotela Holiday koristit će alternativni pravac Franca Lehara sa uključivanjem na alternativne pravce Kranjčevićeva ovisno o smjeru kretanja. Istima će biti onemogućeno uključenje na ulicu Zmaja od Bosne tokom trajanja utrke.

u) Alternativni pravac za vozila koja dolaze iz smjera Ilidže usmjeravat će se u ulicu Halida Kajtaza prema Kranjčevićevoj i ulici Put života ovisno o željenom smjeru kretanja. Ostatak ulice Zmaja od Bosne bit će blokiran za vrijeme trajanja utrke.

v) Saobraćaj u ulicama Franje Račkog, Koste Hermana, Mustaj-bega Fadilpašića odvijat će se po ustaljenom režimu saobraćaja.

w) Saobraćaj u ulici Vrbanja se obustavlja u potpunosti, te se koristi alternativni pravac putem servisne ceste do ulice Kotromanića, kao i do ulice Đoke Mazalića prema ulici Vladimira Valtera Perića.

x) Saobraćaj iz ulice Kotromanića etapno će se propuštati u ulicu Đoke Mazalića, te na alternativni pravac putem ulice Vladimira Valtera Perića i dalje ovisno o smjeru kretanja koristit alternativne pravce koji su već opisani.

y) Ulica Jadranska će za vrijeme potpune obustave saobraćaja biti u potpunosti zatvorena.

z) Ulica Ćumurija će biti zatvorena za kretanje vozila i ista će se koristiti za utrku mlađe grupe takmičara i potrebno je nepropisno parkirana vozila ukloniti. 

aa) Ulice Despićeva i Hadžiristića će biti zatvorene za saobraćaj u toku trajanja utrke uz propuštanje parkiranih vozila prema prvoj saobraćajnici koja nije u obuhvatu zabrane.

bb) Sjeverni ulaz u Sarajevo putem ulica Bentbaša i Dariva bit će zatvoren na petlji sa ulicom Put Mladih Muslimana, te će se ista ulica koristiti kao alternativni pravac za ovaj prilaz/izlaz. Vozila koja se nalaze u pomenutim ulicama moći će saobraćati prema sjeveru, odnosno prema izlazu iz Sarajeva. Potrebno je da se izvrši regulacija saobraćaja na petlji i preusmjere vozila prema saobraćajnici Put Mladih Muslimana. 

cc) Saobraćaj iz ulice Hamdije Kreševljakovića preusmjeriti na ulicu Skenderija-Čobanija-Ejuba Ademovića-Put Mladih Muslimana ukoliko vozila žele da idu ka jugu i zapadu. Ukoliko žele ka sjeveru nastavljaju putni pravac Skenderija-Hamdije Kreševljakovića-Bistrik.

dd) Iz ulica Tekija i Nova vozila će se propuštati kada se ukaže prilika od strane MUP-a i redara organizatora i kada ne bude trkača te preusmjeravat će se u prvi alternativni pravac, dok će preusmjeravanje vozila iz ulice Muamera Omerbegovića preusmjeravati  kroz ulicu Terezija peko Mosta Suade i...

Datum novosti: 
18.09.2021