Veća sigurnost i manje gužve: Usvojen projekt adaptivnog upravljanja saobraćajem

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja KS, donijela Odluku o usvajanju kapitalnog projekta "Adaptivno upravljanje saobraćajem" vrijednog 16 miliona KM.

Projekt je usklađen sa strateškim ciljevima Ministarstva saobraćaja KS i biti će uvršten u Strategiju razvoja Kantona Sarajevo za period 2021-2027. godine, čija je izrada u toku.

Projekt je uvršten u Program javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2021-2023. godine.

"Svrha ovog projekta je nabavka savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem koji uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja sa prioritetima javnog prijevoza, video nadzornog sistema i video detekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Projekt također podrazumijeva i izradu centra za upravljanje, gdje bi se mogla pratiti situacija na saobraćajnicama u svakom trenutku, te poduzimati odgovarajuće mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija", istakao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu je planirano vanjsko zaduženje za realizaciju ovog projekta u ukupnom iznosu od sedam miliona EUR-a, putem Evropske banka za obnovu i razvoj – EBRD.

Prelazak na pametne i inteligentne sisteme upravljanja saobraćajem je opšti trend u svijetu upravljanja u ovoj oblasti. Na ovaj način, cijeli sistem će biti efikasniji nego što se to postiže sa standardnom implementacijom upravljanja saobraćajem.

Projekt će biti baziran na najmodernijoj senzorskoj opremi, kao što su radarski detektori, koji će u realnom vremenu snimati potpunu saobraćajnu sliku grada, te omogućiti detaljne informacije bitne za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture.

Implementacijom ovog tipa senzora omogućiti će daljnja poboljšanja adaptivnog upravljanja saobraćajem:

- Implementacijom raskrsnica sa pametnim adaptivnim kontrolorima semafora; pametni kontrolori semafora će se na zahtjev prilagoditi lokalnim situacijama u saobraćaju, te odreagovati direktno na osnovu trenutne situacije u saobraćaju;

- Operater će iz inteligentnog centralnog nadzornog sistema imati mogućnost postavljanja i ažuriranja strateških parametara, te mogućnost reagovanja u specifičnim situacijama;

-Video nadzor će poboljšati opštu sigurnosnu situaciju;

-Visoko tehnološka, učinkovitija i pouzdana oprema „na ulici“ u širem području grada će smanjiti ukupna kašnjenja zbog različitog intenziteta saobraćaja;

-Modernizacijom opreme "na ulici" kao što je uvođenje LED semafora će se smanjiti potrošnja energije;

-Prioritetizacijom javnog prijevoza će se smanjiti vrijeme putovanja i kašnjenje javnog prijevoza, čime će se javni prijevoz učiniti atraktivnijim. Ovo za posljedicu ima pozitivan efekt na smanjenje ukupnog broja vozila na ulici;

-Prioritetizacija se naknadno može primijeniti i za interventna vozila (hitna pomoć, vatrogasci), što će imati pozitivan efekt koji nije vezan isključivo za benefite u pogledu saobraćaja;

-Radarski senzori će pored upotrebe u adaptivnom sistemu upravljanja prikupljati i opšte saobraćajne podatke, kao što su: broj i kategorija vozila, brzina vozila, putanje kretanja vozila. Ovi podaci će dalje biti obrađivani u kontrolnom centru sistema.

Projekt će tretirati dio grada sa najvećom potrebom za regulacijom saobraćaja, a to je tramvajski koridor, kao glavnu arteriju u Sarajevu, ulaz u grad iz pravca Vogošće i još neke bitne susjedne raskrsnice, dok će sistem biti proširiv i za regulaciju na transverzalama (paralelnim saobraćajnicama) kao dio budućih projekata.

 

Datum novosti: 
01.04.2021