NASTAVLJENI RADOVI NA SANACIJI MOSTA HALILOVIĆI

Direkcija za puteve koja djeluje u okviru Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo u svojstvu investitora nastavila je aktivnosti na sanaciji oštećenog mosta u Sarajevskom naselju Halilovići nakon što su radovi obustavljeni usljed velikih padavina i naglog porasta vodostaja rijeke Miljacke koju predmetni most premoštava.

U posljednjih mjesec dana bili smo svjedoci velike količine padavina i poplava na širem području naše zemlje a naročito u Kantonu Sarajevo. Vodeći se iskustvom urušavanja skele i mosta preko rijeke Željeznice na području općine Ilidža Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je u cilju preventivnog djelovanja dala upute izvođaču radova da obustavi sanaciju mosta do poboljšanja vremenskih prilika kao i smanjenja vodostaja rijeke Miljacke. Izvođač je obustavio radove, demontirao opremu, uklonio pripadajuću mehanizaciju i time osigurao materijalno tehnička sredstva i ljudstvo od potencijalno neželjenog događaja.

Poboljšanjem vremenskih prilika dana 11.06.2019. godine te smanjenjem vodostaja rijeke Miljacke stekli su se uslovi za siguran nastavak radova kada je i izvođač ponovo ispostavio gradilište i nastavio sa radovima. Rok za izvođenje radova izvođaču je produžen za period koliko je trajala obistava.

Direkcija za puteve KS.