DEMANT OBJAVLJENOG ČLANKA U VEZI SA SANACIJOM MOSTA U NASELJU HALILOVIĆI

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, poboljšanjem vremenskih prilika intenzivirala je radove na sanaciji oštećenja mosta u Sarajevskom naselju Halilovići.

Ovaj projekat praćen je od strane javnosti preko pojedinih medija koji učestalo informišu javnost o napretku projekta i operativnim problemima sa kojima se susreću učesnici u građenju. Posljednja informacija koja je objavljena u negativnom tonu jeste da izvođač radova otpadni materijal ne odvozi na definisanu deponiju nego da isti baca u rijeku Miljacku što nije tačno.

Ovim putem obavještavamo javnost da je proces iskorištavanja betonske stabilizacije koja se privremeno odlaže kod središnjeg stuba prilikom izvođenja radova na sanacijama, rekonstrukcijama mostova i objekata uobičajan. Ovaj materijal se u narednim fazama koristi kao oslonac za skelu koja će služiti za sanaciju vijenca mosta te dogradnju pješačke staze.

Nakon završetka radova predviđeno je i produbljivanje i čišćenje korita rijeke ispod samog mosta kada će se i ovaj privremeno odloženi materijal ukloniti.

Ostali materijali koji se nemogu koristi za kasnije faze projekta odvoze se na propisna odlagališta građevinskog otpada (deponije).