Pretraga

Ukupno 367
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stjalištima u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017 6.984,90
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2017.-2 Plan nabavki 14.02.2017
UGOVOR o pružanju usluga Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopunu i plaćanje elektronskih kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 7.020,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopune i plaćanje elektronskih kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 7.020,00
Ugovor za nabavku robe u 2017. godini: Nabavka kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 5.144,49 FEF Export import d.o.o.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka kancelarijskih stolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017 5.144,49
UGOVOR o pružanju usluga Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2017 6.987,47 STEP d.d.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017 6.987,47
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2017.-1 Plan nabavki 02.02.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma-CTS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017 846,15
UGOVOR o pružanju usluga preventivnog mjesečnog održavanja parkomata na području KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2017 57.667,96 Intertraffic d.o.o. Banja Luka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Preventivno mjesečno održavanje parkomata na području Kantona Sarajeva u vangarantnom periodu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.12.2016 57.667,96
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.01.2017
Plan javnih nabavki 2017. godina Plan nabavki 12.01.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke UsIuge ugovorenog prijevoza na relaciji Saraievo-Jajce-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2017
Ugovor - Štampanje odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i godišnjih parking naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2016 2.287,35 GONG d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge štampanja odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i štampanje godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2016 2.285,35
Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka sefa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1.520,01 “Hudiny Lock“ d.o.o.
Odluka o izbom najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka sefa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 1.520,01
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Hudiny lock - alarm za vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 526,50
Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mifare IK kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016 7.020,00 Lupon Ventures d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Lupon Ventures Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2016 7.020,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mi fare IK kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016 7.020,00 ,,Trifolix“ d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Trifolix Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2016 7.020,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - nabavka sefa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - nabavka alarma za vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Nabavka parkomata za naplatu korištenja parkinga i uređaja za kontrolu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-7 Plan nabavki 26.12.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.12.2016 57.667,96
UGOVOR o pružanju usluga Nabavka licenci Windows Proffesional Ugovaranje i realizacija 08.12.2016 1.559,01 1.559,01 S-System d.o.o.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka licenci WIndows Professional 8 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2016 1.559,01
Odluka o usvajanju žalbe ponuđača i poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2016 1.948.752,00
Ugovor - Projektovanje kontaktne trolejbuske mreze na kruznom toku na spoju a i x transverzale Ugovaranje i realizacija 16.04.2015 6.774,30 6.774,30 TZI inženjering d.o.o.
Sanacija pothodnika na mostarskom raskrscu kod skole Ugovaranje i realizacija 12.03.2015 7.015,32 7.015,32 Samos d.o.o.
Rekonstrukcija vn postrojenja kontaktne mreze i izmjestanje kablovske infrastrukture u zoni objekta na ix transverzali Ugovaranje i realizacija 29.01.2015 9.324,90 9.324,90 Sarajinžinjering d.o.o.
Rekonstrukcija puta r445 dionica semizovac-podlugovi sekcija pruzni prelaz donja Vogosca i - most na rijeci Bosni Ugovaranje i realizacija 22.05.2015 428.291,04 428.291,04 Orman d.o.o. Kiseljak
Radovi na sanaciji mosta cumurija Ugovaranje i realizacija 04.05.2015 105.899,25 105.899,25 IN d.o.o.
Publikacija brojanja saobracaja na postojecoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mrezi saobracajnica u nadleznosti dpks 2014 Ugovaranje i realizacija 6.961,50 6.961,50 Institut za saobracaj i komunikacije
Kruzni tok buca potok na vi transverzali rekonstrukcija kolovoza sa primjenom kruznog toka i pratecom komunalnom infrastrukturom Ugovaranje i realizacija 01.06.2015 900.000,00 900.000,00 Euroasfalt d.o.o.
Izvedbeni projekat svjetlosne signalizacije biciklisticke staze u ulici bms na dionici od vi do xi transverzale Ugovaranje i realizacija 14.05.2016 6.774,30 6.774,30 Tzi inženjering d.o.o.
Izvedbeni projekat rekonstrukcije regionalnog puta r445 u mjestu podlugovi dionica izmedju dv pruzna prelaza Ugovaranje i realizacija 13.04.2015 2.340,00 2.340,00 Perspektiva inženjering d.o.o.
Izvedbeni projekat rekonstrukcije kontaktne trolejbuske mreze na kruznom toku na spoju a i x transverzale Ugovaranje i realizacija 23.03.2015 6.774,30 6.774,30 Tzi inženjering do.o.
Izrada elaborata smirivanja saobracaja na cetiri lokacije u kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija 04.03.2016 6.961,50 6.961,50 Arting d.o.o. Sarajevo
Inzinjersko-geoloska i geomehanicka istrazivanja tla sa izradom elaborata na a transverzali Ugovaranje i realizacija 07.12.2016 3.685,50 3.685,50 Terat d.o.o. Sarajevo
Geodetske usluge u postupcima eksproprijacije na xii transverzali i juznoj longitudinali Ugovaranje i realizacija 04.05.2015 7.020,00 7.020,00 BN pro d.o.o. Sarajevo
Plan javnih nabavki Plan nabavki 11.02.2016
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-6 Plan nabavki 06.12.2016
Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-5 Plan nabavki 02.12.2016
Ukupno po stranici 2.111.001,80 1.594.048,20 1.499.380,92