Ministarstvo

Rekonstrukcija regionalnog puta R 446 Dariva – Hreša

Datum: 
24.06.2015 do 24.06.2016

Nakon velikog odrona kada je kliznula velika količina stijenskih blokova u potpunosti je presječena saobraćajnica u dolini rijeke Mošćanice u dužini cca 100m. Postojao je veliki rizik da se uklone stijenski blokovi, koji su pali na samu saobraćajnicu, jer su oni na određen način predstavljali kontra teret, koji je stabilizirao nožicu odrona, stoga je rješenje nađeno u izmiještanju trase. Iz navedenih razloga izgrađena su dva mosta i trasa je privremeno izmještena na lijevu obalu. Zbog loših elemenata izmještene trase i dotrajalih konstrukcija mostova, odlučeno je da se trasa uspostavi na desnoj obali, približno u zoni u kojoj je i ranije bila. Projekat rekonstrukcije regionalnog puta R 446, pored rekonstrukcije kolovoza obuhvata i izmještanje postojećeg fekalnog kanala FB 300-400 mm u trup projektovane saobraćajnice. Obzirom da je trasa pomjerena u odnosu na prvobitnu, prema uslovima KJKP ViK d.o.o. Sarajevo, potrebno je izvršiti izmještanje postojećeg fekalnog kanala u trup projektovane saobraćajnice. Elementi poprečnog profila: - širina kolovoza 2x3,00 m - min. poprečni nagib 2,5% - rigol 0,75 m - berma 1,00 m - bankina 1,00 m

Sanacija i popločavanje ulice Strošići

Datum: 
09.09.2015 do 09.10.2015

Projekat obuhvata sanaciju i popločavanje ulice Strošići u dužini od oko 450 metara. Radovi će se izvoditi u dvije faze. Prva faza je glavni pravac ulice Strošići, a druga faza obuhvatit će krakove ulice Strošići. Trenutno se izvode pripremni radovi koji podrazumijevaju uklanjanje kaldrme i postavljanje novih instalacija vodovoda i kanalizacije koje finansiraju Ministarstvo komunalne privrede KS i Općina Stari Grad. Izvođač radova je firma “Mibral” d.o.o. Sarajevo. Odmah po završetku pripremnih radova pristupit će se radovima na sanaciji i popločavanju. Ove radove finansirat će zajedno Direkcija za puteve KS i Općina Stari Grad.

Reljevo most

Datum: 
22.05.2015

Na mjestu nekadašnjeg dotrajalog drvenog mosta, koji je dugo predstavljao problem za odvijanje saobraćaja, izgrađen je armirano-betonski most širine 5,5 metara s kolovoznom trakom i pješačkom stazom. Obnovljeni most moguće je koristiti i za teretni saobraćaj, što ranije bio slučaj.
Most je naročito bitan za stanovnike naselja Reljevo i Rječica jer omogućava vezu građanima s magistralnim putem M17, a samim tim i bržu vezu sa centrom grada, a u suprotnom smjeru i prema Vogošći.
Realizaciju projekta zajednički su finansirali Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo. Radovi su završeni u mjesecu maju 2015. godine. Izvođač radova bio je HP Investing d.o.o. Mostar.

Biciklistička staza - dionica od VI do XI transverzale - Općina Novi Grad Sarajevo

Datum: 
24.06.2015

Općina Novi Grad je prva općina u BiH, koja će imati izgrađenu biciklističku stazu po evropskim standardima. Trasa biciklističke staze prolazi Općinom Novi Grad Sarajevo, ulicom Bulevar Meše Selimovića. Staza će biti dvostrana jedmosmjerna i pratit će smjer kretanja saobraćaja, sa svom pratećom horizontalnom i vertikalnom, kao i svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Finansijska sredstva za realizaciju projekta biciklističke staze obezbijedili su Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Gradska uprava Grada Sarajeva u odnosu 50% - 50%, s tim što je Direkcija za puteve nosioc aktivnosti izvođenja radova. Na predmetnoj dionici planirana su i dva odmorišta sa klupama za sjedenje i česmama, cijeli prostor bit će hortikulturno uređen i prilagođen budućim korisnicima biciklističke staze. Dužina trase cca 7.000,00 m,rok završetka radova je juli 2015.g. Izvođač radova je KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo. Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je u saradnji sa Općinom Novi Grad uz novoizgrađenu biciklističku stazu obnovila oštećeni dio pješačke staze koja je bila u izuzetno lošem stanju.

Sanacija gradskog mosta "Ćumurija"

Datum: 
24.06.2015

U okviru projekata sanacije i rekonstrukcije mostova u 2015. godini, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo planirala je sredstva za sanaciju mosta Ćumurija. Za ovu građevinu Direkcija je pripremila projektnu dokumentaciju sanacije mosta, koja će između ostalog obuhvatiti i sljedeće radove: - kompletnu sanaciju podlokanog rubnog zida sa ugradnjom betona MB 20-100; - zamjenu istrošenih dilatacionih traka “ALGAFLEX – T30” novim trakama sa kvalitetnim spojem pojedinih elemenata - zamjenu postojeće kolovozne konstrukcije - zamjena dotrajalih drvenih patosnica - sanacija antikorozivne zaštite čelične konstrukcije Putem javnog poziva, izabran je izvođač radova, firma IN d.o.o. Sarajevo. Radovi se izvode u skladu sa glavnim projektom sanacije mosta Ćumurija urađenog od strane IPSA instituta iz februara 2014. godine.

Rekonstrukcija VI transverzale

Datum: 
12.06.2015 do 12.06.2017

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija ulice Alije Kučukalića, dionica: od glavne gradske longitudinale (od skretanja za DZ Kumrovec) do spoja sa ulicom Safeta Zajke. Na predmetnoj dionici planirana su dva kružna toka, jedan na spoju ulice Alije Kučukalića sa ulicom Džemala Bijedića, a drugi na spoju ulice Alije Kučukalića sa ulicom Safeta Zajke.
Radovi prve faze obuhvatit će rekonstrukciju ulice Alije Kučukalića od Glavne gradske longitudinale do spoja sa ulicom Džemala Bijedića i izgradnju kružnog toka na toj lokaciji.
Osnovni podaci:
- Dužina cca 500,00 m (od GGL do ulice Safeta Zajke) + servisne saobraćajnice dužine cca 300,00 m
- Saobraćajne trake 2x2 od GGL do spoja ulica Alije Kučukalića i Džemala Bijedića, a saobraćajne trake 2x1 do spoja sa ulicom Safeta Zajke
- Obostrane pješačke staze 2 x 2,0 m
- Prvo kružno raskršće: spoj ulica Alije Kučukalića i Džemala Bijedića
- Drugo kružno raskršće: Spoj ulica Alije Kučukalića i Safeta Zajke
- Željeznički podvožnjak preko VI transverzale
- Računska brzina (Vr) 50 km/h
- Faza projekta: Glavni izvedbeni projekat
- Rok završetka radova prve faze 2 godine
- Druga faza radova obuhvata izgradnju podvožnjaka na spoju ulica Alije Kučukalića i Safeta Zajke i dijela saobraćajnice
- Izvođač radova EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo.