Početak radova na rehabilitaciji ulice Omladinska

Direkcija za puteva Kantona Sarajevo je u skladu sa usvojenim Programom održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo krenula u realizaciju projekta rehabilitacije ulice Omladinska.

Ugovorena je rehabilitacija ulice ukupne dužine 325 m. Ugovor za radove je potpisan na osnovu Okvirnog sporazuma sa izvođačem "AME" d.o.o. Breza. Nakon ishodovanja potrebnih dozvola i saglasnosti, 15.04.2019. godine je izvođač od strane Nadzornog organa uveden u posao. Nadzor nad radovima vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Ukupna ugovorena vrijednost radova je 279.598,85 KM. U sklopu projekta biti će izvršeno uklanjanje i zamjena kolovozne konstrukcije (dva sloja:8cm+4cm), uklanjanje i zamjena ivičnjaka saobraćajnice i trotoara, uklanjanje asfalta sa trotoara i ugradnja betonskih prefabrikovanih elemenata ("betonska galanterija"), te čišćenje i sanacija postojećeg sistema odvodnje.