Zakoni i propisi na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

Nivo: FBiH

Naziv Sl list, Format, Veličina
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila ("Službene novine FBiH", broj: 51/06) -
Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prijevoza i visini naknade za vanrednu upotrebu cesta ("Službene novine FBiH", broj: 52/02, 20/03, 49/03) -
Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama ("Službene novine FBiH", broj: 59/06) -
Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu ("Službene novine FBiH", broj: 65/06) -
Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja saobraćajnog dnevnika ("Službene novine FBiH", broj: 79/06) -
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ("Službene novine FBiH", broj: 56/06, 56/06-ispravka, 47/07) -
Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja i registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine FBiH", broj: 79/06) -
Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga ("Službene novine FBiH", broj: 7/07) -
Pravilnik o posebnim uslovima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz ("Službene novine FBiH", broj: 7/07, 86/07) -
Mjerila za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javne ceste ("Službene novine FBiH", broj: 52/02) -
Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriteriji o broju stanica za tehnički pregled vozila ("Službene novine FBiH", broj: 51/06) -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ("Službene novine FBiH", broj: 47/07-4434) -
Pravilnik o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za Tehnički pregled vozila ("Službene novine FBiH", broj: 51/06 -
Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila ("Službene novine FBiH", broj: 51/06, 79/06-ispravka) -
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 28/06, 16/07) -
Pravilnik o tehničko-eksploatacijskim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza ("Službene novine FBiH", broj: 51/06, 79/06) -
Pravilnik o izmjenama i dopunama Mjerila za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javne ceste ("Službene novine FBiH", broj 46/07) -
Pravilnik o uslovima, načinu rada i kategorizaciji autobuskih stanica ("Službene novine FBiH", broj: 79/06) -
Zakon o cestama FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 6/02, 18/02) -
Pravilnik o uslovima i načinu za dobijanje licence ("Službene novine FBiH", broj: 62/07) -
Pravilnik o utvrđivanju uslova za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza ("Službene novine FBiH", broj: 48/03) -
Pravilnik o održavanju javnih cesta ("Službene novine FBiH", broj: 48/03, 59/06, 18/07, 28/07-ispravka, 43/07) -
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za projektovanje i uređivanje autobuskih stajališta ("Službene novine FBiH", broj: 48/03) -
Nivo: Kanton
Naziv Sl list, Format, Veličina