Ministarstvo

Početak radova na rehabilitacija regionalnog puta R445: dionica most na rijeci Stavnji - Lješevo, nastavak od P97 prema granici Kantona

Datum: 
11.04.2019

Direkcija za puteva Kantona Sarajevo u skladu sa usvojenim Programom održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu, krenula u realizaciju nastavka rehabilitacije regionalnog puta R 445, dionica: dionica most na rijeci Stavnji - Lješevo.

Naime, u prethodnom periodu su završeni radovi na rehabilitaciji puta do profila P97, a u narednom periodu je planirana da se izvrši rehabilitacija od P97 do P115+15m, ukupne dužine 465,00 m. Ugovor za radove je potpisan u mjesecu martu sa izvođačem "Citarprodukt" d.o.o. Visoko, te nakon ishodovanja potrebnih dozvola i saglasnosti, u prvoj sedmici mjeseca aprila izvođač je od strane Nadzornog organa uveden u posao. Nadzor nad radovima vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Ugovorena vrijednost radova je 450.927,81 KM, a rok za završetak radova iznosi 30 dana. U sklopu projekta, pored rehabilitacije saobraćajnice i pješačke staze, biti će izvršeno i obilježavanje biciklističke staze.

Rekonstrukcija ulice Halilovići

Datum: 
06.08.2015

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo u 2015. godini planirala je i rekonstrukciju ulice Halilovići na području Općine Novi Grad Sarajevo na dionicama: - od raskrsnice sa ulicom Džemala Bijedića do iza ulaza u Carinu - od Carine do centra za rekreaciju. Radove definisane u ugovoru finansirat će zajednički Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo. Iznos ugovorenih radova je cca 250.000,00 KM sa PDV-om. Nadzor nad izvođenjem predmetnih radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a izvođač radova je KJKP RAD d.o.o. Sarajevo. Rok za završetak radova je 30 dana od dana dobijanja odobrenja za obustavu saobraćaja.

PROJEKAT SANACIJE MOSTA PREKO RIJEKE MILJACKE – MOST SKENDERIJA

Datum: 
01.01.2014 do 31.12.2014

Kao potreba za kolskim prevozom, 1969. godine, izgrađen je i veliki betonski most preko rijeke Miljacke, pored Apolovog ili, kako je u narodu poznatije, Ajfelovog mosta, jer ovaj nije imao kapacitet za saobraćajnicu sa više vidova vozila. To je današnji mosta Skenderija. Most je simbol trajanja i postojanja koji se svojom ljepotom i snagom suprotstavlja svemu što je prolazno. Most je i simbol velikih i dobrih dijela koja ostaju vječna, ne stare i ne mijenjaju se. Ona ne dijele sudbinu prolaznih stvari ovoga svijeta. Ona dokazuju da čovjek nije uzalud živio i postojao.
2014. godine uslijedila je i prva poslijeratna sanacija mosta. Lokalitet Skenderije sa sobom donosi odgovornost u projektovanju jer je riječ o izuzetno frekventnoj lokaciji sa koncentrisanim sportskim i kulturnim sadržajima koji podrazumijevaju veliki broj posjetilaca. Ipak, projektovanje u središtu moderne arhitekture ne dozvoljava naglašavanje mosta kao repera u prostoru. Prilikom sanacije mosta Skenderija izvršeni su sljedeći radovi:
- saniranje AB ploče mosta;
- izrada hidroizolacije gornje površine mosta;
- polaganje asfaltnih slojeva na kolovozu i na pješačkim stazama;
- postavljanje granitnih ivičnjaka;
- saniranje oštećenja uzrokovanog udarom gelera od granate bočne površine krajnjeg rebra rasponske konstrukcije;
- premazivanje svih vidnih betonskih površina betonskim premazima;
- izmještanje instalacija u predviđene unutrašnje otvore rasponske konstrukcije sa pristupnim šahtovima sa penjalicama za uvođenje instalacija u rasponsku konstrukciju;
- izrada horizontalne i vertikalne signalizacije prema ranijoj saobraćajnoj funkciji.
Nakon sanacije mosta Skenderija uslijedila je izgradnja nove ograde na mostu. Izgradnji ograde prethodila su dešavanja u ljeto 2014. godine gdje je prednjačilo obilježavanje stogodišnjice atentata na princa Franca Ferdinanda i početka Prvog Svjetskog rata. Projekat ograde trebao je da zadovolji savremene standarde i ostavi trag vremena u kojem je ograda rekonstruisana, ali s najvećim poštovanjem prema vremenu i tragovima nastanka prvobitne ograde.
Ograda je sačinjena iz tri različita modula. Niski moduli prate gabarit zatečene ograde u potpunosti, osim na dijelu prema rijeci koji je ispunjen zelenilom. Na tom dijelu profil je oslobođen zelenila i komletne jedne stranice, čime je olakšan beton na mostu. Modul se priprema tvornički, sa tipskim kalupom koji se smješta u bužir12 mm za provlačenje električnog kabla i rasvjetna LED tijela dimenzija 2x2 cm. Drugi modul je visoki modul i predstavlja nosače i rukohvate ograde. Nosači su visine 94 cm i posjeduju osvjetljenje, kako prema rijeci kao i niski moduli, tako i prema pješačkoj komunikaciji sa unutrašnje strane ograde mosta. Tehnologija pripreme je jednaka niskim modulima, sa razlikom što visoki modul posjeduje dodatni bužir koji opskrbljuje osvjetljenje pješačke komunikacije. Treća vrsta modula je perforirani lampinjon. U središtu lampinjona nalazi se reflektor koji je usmjeren prema gore i tako pravi gradaciju od tamnog do izraženog osvjetljenja na površini perforacija.
Masa od 140 cm je bila izuzetno visoka za percepciju čovjeka koji prolazi ili posmatra most pa je masa olakšana perforacijama sačinjenih iz kvadratnih formi koje stvaraju niz priča, emocija i simbola. Svaku od tih percepcija doživljava sam prolaznik, a bitno je istaći kako su forme nastale u želji da se formira znak Olimpijade iz Sarajeva. Mase sa peforacijama izgledaju kao lampinjoni, naročito noću kada su osvjetljene iznutra sa pulsirajućim svjetlom koji upravo nastavlja pričati priču i stvarati percepcije prolaznicima i posmatračima.
U sklopu ovog projekta dodatno su izvedena odmorišta sa betonskim klupama za sjedenje, odmorišta za bicikla sa elementima za pričvršćivanje bicikla, kantama za otpatke i lampinjonima na odmorištima.
Investitor projekta: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Projektanti: Tacest d.o.o. Sarajevo – projekat sanacije mosta Skenderija
Arhitektonski fakultet Sarajevo – projekat ograde na mostu Skenderija
Izvođač radova: HP Investing d.o.o. Mostar

Rekonstrukcija Jošaničke ulice

Datum: 
26.06.2015

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo realizuje projekat rekonstrukcije Jošaničke ulice u Vogošći, dionica od raskrsnice sa Omladinskom ulicom do raskrsnice sa magistralnim putem M 18, u dužini od 235 m. Izvođač radova je firma AME d.o.o. Breza.

Sanacija regionalnog puta R 907 Gornja Grkarica – Dejčići – Pendičići

Datum: 
26.06.2015

Realizacija projekta sanacije regionalnog puta Gornja Grkarica – Dejčići – Pendičići odvija se u skladu sa PMMR ugovorom za upravljanje i održavanje cesta zasnovano na učinku i rezultatu na području Općine Trnovo (za period 2013-2017 g.), a obuhvata sanaciju makadamskog dijela puta, odvojak za selo Gaj u dužini od 611 m. Ugovorena vrijednost radova iznosi cca 270.000,00 KM. Izvođač radova je Grakop d.o.o. Kiseljak.

"A" transverzala

Datum: 
26.06.2015

Trasa "A" transverzale proteže se kroz Općinu Novi Grad Sarajevo (Dobrinja i Aerodromsko naselje) i kroz Općinu Ilidža (Međunarodni aerodrom "Sarajevo"). Realizacija projekta "A" transverzale predviđena je u naredne tri godine u skladu sa raspoloživim finasijskim sredstvima. Glavni izvedbeni projekat "A" transverzale izrađen je na osnovu usvojenog Regulacionog plana "Dobrinja" i u potpunosti je ispoštovan. Navedenim regulacionim planom određen je koridor i gabarit saobraćajnice kao i fiksne tačke kroz koje niveleta treba da se položi. Osnovni podaci: - Dužina L= 1.215,00 m. - Saobraćajne trake 2x(2x3,5)m - Obostrane zelene trake 2x(2x1,0)m - Obostrane biciklističke staze 2x1,5 m - Obostrane pješačke staze 2 x 3,0 m - Bankine min 2x0,75 m - Kružna raskrsnica: Spoj X transverzale (ulica Ante Babića) i ulice Olimpijska - Računska brzina (Vr) 60 km/h - Faza projekta: Glavni izvedbeni projekat - Rok završetka radova tri faze, cca 3 godine Procedura oko izbora izvođača radova je u toku.

Južna longitudinala - dionica od ulice Derviša Numića do ulice Azize Šaćirbegović

Datum: 
26.06.2015

Cilj izgradnje Južne longitudinale je da se izvrši kompletiranje punog profila ove gradske saobraćajnice, kako bi se eliminisala uska grla i kako bi se poboljšala veza istočnog i zapadnog dijela Kantona i Grada Sarajeva. Prva dionica Južne longitudinale od ulice Derviša Numića do ulice Azize Šaćirbegović urađena je po postojećoj saobraćajnici, odnosno zadržana je desna ivica postojećeg kolovoza ulice Zvornička, koja je korištena kao osnovna linija vodilja uz nužnu popravku geometrije projektovane saobraćajnice. Procedura izbora izvođača radova je u toku. Sredstva za realizaciju ove dionice Južne longitudinale Kanton Sarajevo obezbijedio je iz finansijskih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj. Planirana je izgradnja tri raskrsnice sa primjenom kružnog toka i to: - Prvi kružni tok spoj ulica Zagrebačka, Zvornička i Hamdije Čemerlića (II transverzala); - Drugi kružni tok spoj ulica Zvornička i Topal Osman paše (III transverzala) i - Treći kružni tok spoj ulica Zvornička, Safeta Hadžića i Azize Šaćirbegović (IV transverzala). Na dijelu gdje je potrebno izmjestiti zgradu (ulica Zagrebačka), privremeno će se izvršiti uklapanje u postojeće stanje, dok se ne steknu uslovi za izmještanje stambenog objekta. Osnovni podaci: - Dužina cca 1.500,00 m - Broj saobraćajnih traka 2x3,25 m (x2 smjera) - Razdjelni pojas 1,0 m - Zeleni pojas 1,00 m - Pješačke staze (trotoari) 3,00 m - Prvi kružni tok – Spoj ulica Zagrebačka, Zvornička i Hamdije Čemerlića - Drugi kružni tok spoj ulica Zvornička i Topal Osman paše (III transverzala) - Treći kružni tok– Spoj ulica Zvornička, Safeta Hadžića i Azize Šaćirbegović - Računska brzina (Vr) 60 km/h - Rok završetka radova 12 mjeseci