Brojanje saobraćaja na postojećoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo u 2015. godini

U  okviru  publikacije  BROJANJE  SAOBRAĆAJA  NA  POSTOJEĆOJ  PRIMARNOJ  GRADSKOJ  I REGIONALNOJ  MREŽI  SAOBRAĆAJNICA  U  NADLEŽNOSTI  DIREKCIJE  ZA  PUTEVE  KANTONA SARAJEVO  U  2015.  GODINI  po  drugi  put  su  prezentovani  relevantni  podaci  nastali  kao  izraz  prethodnih aktivnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na ulaganje u automatski sistem brojanja saobraćaja na mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Publikacija Brojanje saobraćaja na postojećoj i planiranoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo iskorištena je relevantna dokumentacija koja je prisutna na području Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo. Prikupljeni su odgovarajući parametri koji su doprinijeli za prezentiranje podataka sa instalisanih brojača saobraćaja na postojećoj i planiranoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

U  izradi  Publikacije  brojanja  saobraćaja  na  postojećoj  i  planiranoj  primarnoj  gradskoj  i  regionalnoj  mreži saobraćajnica  u  nadležnosti  Direkcije  za  puteve  Kantona  Sarajevo  korištena  je  evropska  legislativa  kao  i legislativa  BiH,  odnosno  entiteta  i  Kantona  Sarajevo  kao  i  evropske  smjernice  koje  se  preporučuju  u  ovoj oblasti.  
 
Publikovanjem  publikacije  doprinosi  se    adekvatnom  i  prihvatljivom  sistemu  brojanja  saobraćaja  koje  se sprovodi  u  većini  evropskih  gradova,  a  nastala  je  kao  rezultat  dugogodišnjeg  investiranja  u  studijsko istraživanje i instaliranu opremu na mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo od  2012-2015. godina.
 
Publikacija Brojanje saobraćaja na mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo ima  za  cilj  da  publikuje  analizirane  podatke  sa  stacionarnih  brojača  saobraćaja  i  prezentuje  metodologiju obrade  izračuna  PGDS-  a  i  PLDS-a.,  te  da  relevantne  tabele  i  dijagrame  koji  će  pomoći  u  adekvatnom planiranju i određivanju trendova što će biti i korišteno prilikom izgradnje saobraćajnica na području obuhvata. 

Ova  druga  publikacija  sistema  uspostavljenog  na  mreži  saobraćajnica  u  nadležnosti  Direkcije  za  puteve Kantona Sarajevo, je pokazala ispravnost ulaganja u sistem brojanja i sistem održavanja brojača saobraćaja koji je Direkcije za puteve Kantona Sarajevo povjerila certificiranim i obučenim institucijama i može poslužiti kao primjer i ostalim Kantonima i Federaciji BiH kao način na koji treba sistem održavati i inovirati a u cilju njegove  svrsishodnosti  i  temelja  za  planiranje  i  analizu  saobraćaja  na  svim  saobraćajnicama  u  Bosni  i Hercegovini.